mini hidrocentrale

MALA HIDROELEKTRANA JABUKOVIK


Tehničke karakteristike male hidroelektrane Jabukovik

Reka:
Gradska
Opština:
Crna Trava
Kota gornjeg nivoa vode:
667,50 mnm
Kota donjeg nivoa vode:
563,70 mnm
Neto pad postrojenja:
91,97 m
Prečnik cevovoda pod pritiskom:
DN 1100 mm
Dužina cevovoda pod pritiskom:
3980 m
Instalisani protok:
2,00 m³/s
Instalisana snaga:
1520 kW
Broj i tip turbine:
2, Francis i Turgo
Datum prve sinhronizacije:
oktobar 2013. godine
Investitor:
MHE Jabukovik d.o.o.

Mala hidroelektrana (MHE) Jabukovik nalazi se u opštini Crna Trava (oko 15 km severno) i između naseljenih mesta Sastav Reka i Jabukovik, u kanjonu Gradske reke. Gradska reka je desna pritoka reke Vlasine.

Za MHE Jabukovik predviđeno je da radi paralelno sa električnom mrežom pri čemu se kompletna proizvedena električna energija predaje mreži. Ostrvski ili kombinovani režim rada elektrane nije predviđen i ne postoji lokalna električna mreža koju bi elektrana napajala.

Za MHE Jabukovik je takođe predviđeno da radi u automatskom režimu uz mogućnost ručnog režima rada. Ručni režim rada se koristi samo za ispitivanje odnosno podešavanje elektrane, tokom njenog održavanja ili remonta i eventualno u slučaju kada drugi režimi rada nisu mogući.

Automatski režim rada podrazumeva rad elektrane bez posade. U ovom režimu upravljanje, komandovanje i nadzor elektrane obavlja PLC (programabilni logički kontroler) odnosno računar. Sve funkcije elektrane su potpuno automatizovane i elektrana je u stanju da se prilagodi svakoj novonastaloj situaciji po pitanju dotoka vode u vodnu komoru. Osim toga sistem upavljanja će preduzeti odgovarajuće akcije i odgovarajuće reagovati i u odnosu na svaku novonastalu situaciju u samoj elektrani kao i na situaciju u elektrodistributivnoj mreži na koju je elektrana priključena.

I pored potpuno automatskog režima rada MHE bez posade, a u cilju dugotrajnog ispravnog rada elektrane, neophodno je organizovati i odgovarajuće održavanje elektrane (periodični pregledi, čišćenja, podmazivanje, remonti itd.). Radi zadovoljenja ovih potreba potrebno je angažovati izvestan broj odgovarajuće stručno osposobljenih lica.

Kompanija Hidro-Tan je na poslovima izgradnje MHE Jabukovik bila angažovana na sledećim poslovima:

  • Projektovanje,
  • Građevinski radovi,
  • Elektro radovi,
  • Puštanje u pogon i ekploatacija elektrane